isi Quran

isiquran

Bismillahirrahmanirrahim…

Mumpung masih bernafas, saya ingin untuk dapat bermanfaat bagi sesama. Sesuai dengan firmanNya surat al-ashr yang menjelaskan bahwasannya agar manusia tidak merugi, maka ia musti; beriman, beramal shaleh, saling menyampaikan kebenaran, dan saling mengingatkan untuk bersabar.

Bila karya tulis modern ada “Abstrak” yang berisikan sebagian latar belakang, isi dan kesimpulan suatu hipotesa ilmiah, maka saat kita membuka alQuran, akan mendapati surat Alfatihah yang fungsinya mirip – mirip Abstrak suatu karya tulis modern. Sedangkan kalau kita berusaha memahami isi kandungan alQuran, maka kita akan dapatkan bahwa isi kandungannya terbagi dalam empat garis besar.

Yang Pertama, Kitab Suci Alquran berisi tentang pengenalan sifat-sifat Allah pada manusia. Termasuk dalam ini adalah ayat-ayat semacam QS al-ikhlas, ayat kursi, al-a’la. dll.

Yang kedua, Quran berisi penjelasan dari Allah akan hal – hal yang telah terjadi dan hal – hal yang akan terjadi. Penjelasan ini berupa ilmu pengetahuan, dahsyatnya asal – usul dan penciptaan manusia (QS almu’minun), tentang alam raya, dan lain sebagainya. Hal yang akan terjadi termasuk didalamnya adalah cerita tentang hari kiamat, kehidupan di surga dan neraka.

Yang ketiga, Quran berisi perintah dan larangan Allah pada manusia yang beriman. Termasuk di dalamnya adalah perintah puasa, shalat, zakat, serta aturan – aturan lainnya.

Yang keempat, Quran berisi kisah – kisah yang telah terjadi di masa lalu, yang mana kisah – kisah tersebut dapat dipelajari dan diambil hikmahnya oleh ummat manusia saat ini hingga akhir masa kelak.

Seiring berjalannya waktu, kami akan coba mengemas tulisan terkait kisah – kisah yang ada di dalam Quran. Mohon koreksinya agar kita semua sama – sama saling tolong menolong dalam kebenaran.

Adapun untaian firmanNya yang indah antara lain sebagai berikut 🙂

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung- jawaban” (Al Isra:36)

dan bahwasanya kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu),
dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis
dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.dari air mani, apabila dipancarkan.
Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
QS 53:43-48

Dan tiadalah binatang2 yg ada di bumi & burung2 yg terbang dgn kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dlm Al-Kitab,kemudian kpd Tuhanlah mereka dihimpunkan
(QS 6:38)

Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.
(qs 6:60)

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kikir.
(Qs 70:19-21) ˆ⌣ˆ

Dan (ingatlah) ketika Allah menjadikanmu mengantuk sebagai keamanan dariNya (daripada Allah), dan Dia (Allah) turunkan air dari langit ke atasmu untuk menyucikanmu, dan menghilangkan kekotoran syaitan daripada kamu, dan agar Dia (Allah) perkuatkan hatimu serta diteguhkan pendirianmu dengannya
Qs 8 (al anfal) ; 11

Katakanlah: “Wahai hamba-hamba-Ku (Allah) yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah.  Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.  Sesungguhnya Dia (Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
(Qs Azzumar : 53)

Allah memegang jiwa ketika matinya, dan yang belum mati di waktu tidurnya, maka Dia (Allah) menahan yang telah Dia (Allah) tetapkan kematian atasnya, dan Dia (Allah) melepaskan yang lain sampai ajal (waktu) yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
(Qs Azzumar 39 : 42)

Katakanlah: “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
QS. az-Zumar (39) : 10

“Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambaNya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakiNya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hambaNya lagi Maha Melihat “(QS AsSyura : 42)

…..sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa
(QS 2:177)

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.
(Alfurqan 63)

“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang SABAR dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”
(QS. An-Nahl : 96)

…..dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka.
(Al-hajj 22 : 34-35)

wahai orang2 yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
QS. al-Hasyr (59) : 18

dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
(QS alhasyr 59:19)

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (al-ahzab 72)

Tiap2 yg berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kami-lah kamu dikembalikan.
(Al anbiya 21: 35)

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia,dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang  mulia.
QS 17:23

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil
QS 17:24

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat
QS 17:25

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
QS 17 : 26

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya
QS 17 : 27

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
(QS 17 : 29)

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
(QS 17 : 30)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
(QS 17 : 31)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
(QS 17 : 32)

Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab(Lauh Mahfuzh)
QS 17 : 58

“Allah tidak menghendaki untuk memberikan kamu sesuatu beban yang berat, tetapi ia berkehendak untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu berterimakasih.”
(QS.Al-Maidah: 6)

“Dan jgnlah km iri hati trhadap karunia yg telah dilebihkan Allah kpd sbgian km atas sebagian yg lain. (Krn) bagi laki2 ada bagian dr apa yg mrk usahakan, & bg perempuan (pun) ada bagian dr apa yg mrk usahakan. Mohonlah kpd Allah sbagian dr karunia-Nya. Snggh, Allah Maha Mengetahui sgl sesuatu.”
(Q.S.4:32)

…Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(QS. Lukman: 34)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
[1] orang-orang fakir,
[2] orang-orang miskin,
[3] pengurus-pengurus zakat,
[4] para mu’allaf yang dibujuk hatinya,
[5] untuk budak,
[6] orang-orang yang berhutang,
[7] untuk jalan Allah dan untuk
[8] mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .
(QS. At-Taubah : 60).

Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan ENGKAU adalah sebaik-baik Yang Memberi Tempat.
Qs. 23 Mu’minuun:29

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
(Qs.13 Ra’d:11)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
Almaidah 35

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdo’a kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdo’a kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.
(QS yunus 12)

Dan Kami sungguh2 mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yg mrk ucapkan. Maka bertasbihlah dg memuji Tuhanmu dan jadilah kamu diantara org2 yg bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sp datang kpdmu yg diyakini (ajal).
(Al hijr 97-99.)

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
(Qs. Al-Ahzaab: 59)

….Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya
QS 8 : 60

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa):” Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir “.
QS. al-Baqarah (2) : 286

Setiap bencana yg menimpa di bumi & yg menimpa dirimu sendiri,semuanya telah tertulis dlm kitab (lauh mahfudz) sebelum kami menciptakannya. sungguh yg demikian itu mudah bagi Allah. agar kmu tdk bersedih hati terhadap apa yg luput dari kmu & tak terlalu gembira terhadap apa yg diberikanNya padamu & Allah tak menyukai org yg sombong & membanggakan diri (57:22-23)

dan orang2 yang ber-IMAN dan mengerjakan AMAL2 yg saleh, Kami TIDAK memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sesuai batas kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya
(QS 7:42)

“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
(QS 2 : 216)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
QS. al-Baqarah (2) : 120

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (65:2-3)

….dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia
(an-nur:26)

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk jannah (surga) padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa malapateka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan berbagai cobaan) sehingga Rasul dan orang-orang yg beriman bersamanya berkata ‘Bilakah datangnya pertolongan Allah.’ Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat.
(QS. 2:219)

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”
(QS. Al-Imran :185)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s